Wysoce specjalistyczne szkolenia dla biznesu

Zwiększaj kompetencje swoje i swojego zespołu

Specjalizujemy się w szkoleniu kadry menedżerskiej firm w różnorodnych branżach, zarówno B2B jak i B2C. Szkolenia biznesowe dla firm prowadzone przez trenerów CentrumB2B dostosowywane są do specyfiki branży klienta oraz jego potrzeb. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, dyskusji moderowanej oraz wykładów. Po szkoleniu przeprowadzamy jego ewaluację.

Blisko 20-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń budowaliśmy w wielu branżach, spotykając się z przedstawicielami działów zakupów, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Nasze ostatnie projekty wychodzą poza ramy jednorazowego spotkania i stają się formami mini studiów podyplomowych, czego przykładem jest Akademia Skutecznego Menedżera (cykl spotkań zorganizowanych dla kadry zarządzającej oraz menedżerskiej w firmie Jamalex dotyczących wybranych aspektów zarządzania i marketingu na rynku B2B) czy Akademia Skutecznego Lidera (cykl szkoleń z obszaru miękkich umiejętności menedżerkisch dla firmy Amwin).

Doświadczeni szkoleniowcy

Szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci w dziedzinach marketingu i sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwoju osobistego. Osoby te mają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i stosują nowoczesne metody trenerskie.

Bogate materiały szkoleniowe

W celu maksymalizacji wyników osiąganych poprzez szkolenie staramy się ukazać szerokie spojrzenie na poruszaną problematykę. Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do oryginalnych i starannie dobranych źródeł wiedzy.

Ciekawa i łatwo przyswajalna forma

Staramy się, aby prowadzone przez nas szkolenia biznesowe były dostosowane do ich odbiorców i celu założonego przez firmę. Z tego względu skupiamy się na rozwijaniu wiedzy poprzez różnorodne formy nauki w odniesieniu do praktyki biznesowej.

Indywidualnie projektowany program

Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, ustalając jego zakres merytoryczny oraz długość trwania w oparciu o misję, strategię firmy, wywiadów z pracownikami i przełożonymi.

Tematyka szkoleń

Celem szkoleń jest omówienie zasad prowadzenia sprzedaży nastawionej na budowanie relacji z klientem. Podczas szkolenia skupiamy się na procesie sprzedaży: od rozpoznania potrzeb, przez prezentacje, zamknięcie próbne, odpieranie zarzutów i zamknięcie sprzedaży, po zachowania posprzedażowe. Bazując na wiedzy dotyczącej zachowań kupców oraz procesów decyzyjnych w procesach zakupowych, wskazujemy kluczowe obszary decydujące o sukcesie sprzedawcy. Efektem szkolenia jest zrozumienie postaw po stronie kupującego oraz zrozumienie umiejętności adaptacji do oczekiwań i potrzeb klienta. Bazując na dorobku ekonomii behawioralnej uczestnicy przećwiczą zasady prezentacji oferty i argumentacji sprzedażowej.

Interakcje biznesowe bazują na komunikacji, która prowadzi do zbudowania partnerstwa. Celem szkolenia jest ukazania zasad komunikowania się w biznesie. Poprzez ćwiczenia indywidualne oraz grupowe pokazujemy rolę komunikacji w relacjach biznesowych ze szczególnym uwzględnienie interakcji kupiec-sprzedawca, grupa pracownicza lub w relacji szef-podwładny. Efektem szkolenia jest zrozumienie roli komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej w biznesie, zrozumienie konieczności panowania nad komunikacją oraz zdobycie umiejętności czytania komunikatów drugiej strony.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które pozwolą im na występowanie przed innymi w sytuacjach biznesowych (i nie tylko). Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, wystąpienia uczestników są nagrywane i następnie omawiane. Analizie podlegają będzie etapy przygotowania prezentacji (a właściwie efekty tych etapów) zgodne z propozycją Arystotelesa: opracowanie i ujęcie tematu, porządek przemowy, opracowanie, pamięciowe opanowanie tematu oraz jego wygłoszenie.

Szkolenie kierowane są zarówno do sprzedawców jak i do pracowników BOK. Celem szkolenia jest omówienie procesu oraz zasad obsługi klienta nastawionej na budowanie relacji długookresowych. Obok zasad komunikacji z klientem (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z telefonem) podczas szkolenia skupiamy się na prowadzeniu rozmów z trudnym klientem oraz rozwijaniu własnej asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest ukazanie procesu negocjacji oraz technik negocjacyjnych. Uczestnicy zdobywają umiejętności negocjacyjne poprzez ćwiczenia: rozpoczynając od negocjacji indywidualnych, przez grupowe aż po prowadzenie negocjacji w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze dedykowane dla firm. Efektem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat tego, jak przygotowywać się do negocjacji oraz na temat skutecznych stylów prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Wpisując się w nurt szkoły nordyckiej oraz grupy IMP wierzymy, że negocjacje mogą zakończyć się wynikiem win-win, stąd też nacisk podczas szkolenia położony jest na negocjacje ukierunkowane na partnerstwo.

Wskazujemy, jak określać i analizować szanse i zagrożenia rynkowe, ustalać na ich podstawie cele marketingu i sprzedaży oraz operacjonalizować założenia strategii; dużo uwagi poświęcamy kreatywnemu podejściu od oceny rynku i definiowaniu kierunków rozwoju w oparciu o myślenie lateralne; planowaniem działań realizujących strategię ćwiczymy z zachowaniem synergii trzech głównych procesów: komunikowania, budowania wartości dla klientów i budowania relacji z klientami; szkolenie wzbogacamy przełożeniem strategii na model biznesowy z wykorzystaniem koncepcji canvas.

W szkoleniu skupiamy się głównie na menadżerskim podejściu do badań, dlatego dużo uwagi poświęcamy definiowaniu problemu biznesowego i przełożeniu go na problem badawczy, określeniu oczekiwań odnośnie analizy danych i możliwości wnioskowania z danych; pokazujemy także możliwości generalizowania wyników badań, by zwiększać ich wartość dla kadry zarządzającej odrębną częścią szkolenia jest metodyka badań, w ramach której zajmujemy się doborem próby, metody badawczej (ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment), konstrukcją narzędzia badawczego i minimalizowaniem błędów. Podczas szkolenia zajmujemy się: analizą rynku i tendencji rynkowych, badaniem potrzeb i oczekiwań klientów, stanu relacji z klientami, analizą sprzedaży, oceną atrakcyjności oferty, badaniem komunikacji marketingowej, badaniem wizerunku i marki oraz oceną efektywności działań marketingowych.

Zrealizowane projekty

                  

TOP